Ons gezinshuis bied behandeling, begeleiding en verblijf aan kinderen, jongeren en met opvoedkundige problemen vanuit een klein-schalig (gezins-) huis. In de Jeugdwet is opgenomen dat het klimaat van 24-uurszorg buiten als dat niet in het eigen gezin van de jongeren kan, ligt bij professionele gezinshuizen in plaats van traditionele woongroepen.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgenomen zijn in gezinshuizen een betere ontwikkeling laten zien dan kinderen die verblijven in een instelling.
Driestroomhuizen zijn door middel van een franchisesamenwerking gelieerd aan erkende zorginstelling Stichting Driestroom. Een erkende zorgorganisatie met een landelijk bereik. Hierdoor genieten cliënten maximale persoonlijke aandacht in een kleinschalige setting door altijd dezelfde hulpverleners. Hierdoor is de hulp transparant en uiterst efficiënt.
Ieder mens heeft recht op aandacht, zorg en liefde. Voor kinderen is dit recht zelfs vastgelegd. Omstandigheden kunnen helaas zo zijn dat de biologische ouders dit niet kunnen bieden. Hoewel wij deze positie niet kunnen vervangen willen wij wel een zo optimaal mogelijke woonsituatie bieden aan het opgroeiende kind.
Missie
In ons gezinshuis stellen wij ons tot doel om kinderen en jongeren die niet meer in hun eigen gezin kunnen wonen op te nemen en op te voeden in ons eigen gezin. We zorgen ervoor dat deze kinderen/jongeren zich op een passende manier kunnen ontwikkelen op weg naar de volgende fase van hun leven.
Visie
Ricardo en Marcia bieden als gezinshuisouders 24-uurs zorg, behandeling en begeleiding in een vertrouwde omgeving. Door een vertrouwensband tussen de kinderen en/jongeren en gezinshuisouders ontstaat een natuurlijke structuur en continuïteit in de begeleiding. Kinderen/jongeren kunnen ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en op welke wijze zij hun leven vorm willen gaan geven.
Beleid
In onze werkwijze staan participatie, zelfregie en verbinding centraal. Wij werken als gezinshuisouders met onze gedragskundige/orthopedagoog toe naar een situatie waarin de kinderen/jongeren uiteindelijk met een minimum aan begeleiding of geheel zelfstandig kunnen functioneren. Wij streven naar gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van je achtergrond, verleden, opleiding, verstandelijke vermogens e.d. Het kind/jongere groeit zo toe naar een volwaardige deelname aan onze samenleving binnen zijn/haar mogelijkheden. Door het opgroeien in een gezinshuis wordt het voor de jongere mogelijk om niet naast, maar in de maatschappij op te groeien.
Wat zien wij als een optimale situatie?
Hier valt veel over te zeggen: het maximale uit een kind halen en het laten opgroeien tot een zo zelfstandig mogelijk en gelukkig mens.
Niet in een woongroep maar “gewoon” in een gezin in een woonwijk. Daarbij willen wij zeer specifiek kijken naar elk kind afzonderlijk, elk mens is immers uniek in zijn doen en laten. De omgang en begeleiding zal op de eigenheid van het kind worden afgestemd.
Hierbij leveren wij maatwerk die gericht is op de persoonlijke ontwikkeling van het kind, met daarbij realistische doelstellingen. Daarnaast willen wij de kinderen/ jongeren sociaal gangbare waarden en normen bijbrengen.
Onze kernpunten zijn: betrokkenheid, duidelijkheid, vertrouwen, wederzijds respect en transparantie. De samenwerking met ouders vinden wij essentieel.
Daarnaast natuurlijk een professionele samenwerking met scholen, jeugdbeschermers, gemeente, sportverenigingen, GGZ, huisarts, apotheek en tandarts. Ook kunnen wij therapievormen inzetten zoals speltherapie, logopedie, PMT, EMDR en andere vormen indien nodig.
Dit alles zoveel mogelijk in de directe omgeving van het kind.
Het gezinshuis biedt plek aan zes kinderen/jongeren met een geldige indicatie in de leeftijd van circa 4 tot 23 jaar. Hieronder vallen kinderen met een (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek of gedragsproblematiek. Kinderen moeten een potentie hebben om te ontwikkelen. Wij matchen zeer zorgvuldig waarbij we kijken naar de gezinsdynamiek en samenstelling op dat moment, contra-indicaties, ontwikkelingsmogelijkheden etc. Veiligheid en stabiliteit van de kinderen die op dit moment al bij ons wonen staan voorop.
Contra-indicaties zijn:

  • Zeer ernstige psychiatrische problematiek 
  • Grote lichameleijke beperkingen zoals rolstoekgebruik
  • Grensoverschrijdend seksueel gedrag
  • Ernstige agressiviteit
  • IQ <50
  • Deliquent verleden
  • Drugs- of verslavingsproblematiek

Wij bieden alle kinderen/jongeren een eigen slaapkamer met faciliteiten, een ruime woning met twee badkamers en een grote tuin in een rustige maar normale woonwijk dichtbij het centrum van Gennep.